Namthip Nursing Home Thailand

กายภาพบำบัดและการดูแลสุขภาพทางเลือก

คุณกาญจน์มนัส ซึ่งเป็นเจ้าของ ยังได้ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้เพื่อการออกกำลังกาย โดยมีนักกายภาพบำบัดวิชาชีพดูแลใกล้ชิด

  • ทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โดย นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ
    • กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐานโดยทีมบริบาล
    • การออกกำลังกายในน้ำ เพื่อฟื้นฟูร่างกาย กล้ามเนื้อและข้อ
  • การฝังเข็ม:โดยแพทย์แผนจีนปริญญา เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย ตามแนวทางแพทย์ทางเลือก
  • หัตถบำบัด: โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ปริญญา เพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
  • นวดแผนไทย : เพื่อช่วยผ่อนคลาย ลดอาการปวดเมื่อยและเพิ่มความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อเส้น เอ็น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้มีการฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ด้วย